لیست مجلات علمی-پژوهشی هنر و معماری: مصوب وزارت علوم

1. 

 

فصلنامه اثر 

 

فصلنامه علمی - ترویجی (هنر و معماری)
صاحب امتیاز: سازمان میراث فرهنگی کشور
مدیر مسئول: باقرآیت الله زاده شیرازی
سردبیر: احمد میرزاکوچک خوشنویس
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»

 

 

2. 

 

باغ نظر   

 

فصلنامه علمی - پژوهشی (هنر و معماری)
صاحب امتیاز، مدیر مسئول: دکتر سیدامیر منصوری
سردبیر: احمد پوراحمد
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 12 »

 

 

3. 

 

دو فصلنامه جلوه هنر 

 

Jelve-y Honar
دوفصلنامه علمی - ترویجی (هنر و معماری)
صاحب امتیاز: معاونت پژوهشی دانشگاه الزهرا (س)
مدیر مسئول: دکتر ابوالقاسم دادور
سردبیر: دکتر اشرف السادات موسوی لر
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال اول شماره 2 »     اشتراک»

 

 

4. 

 

دو فصلنامه صفه 

 

Soffeh
دوفصلنامه علمی - پژوهشی (هنر و معماری)
صاحب امتیاز: دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول: دکتر اکبر حاجی ابراهیم زرگر
سردبیر: دکتر محمود رازجویان
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 49 »     اشتراک»

 

 

5. 

 

فصلنامه گلجام 

 

فصلنامه علمی - پژوهشی (هنر و معماری)
صاحب امتیاز: انجمن علمی فرش ایران
مدیر مسئول: دکتر محمدتقی آشوری
سردبیر: دکتر حبیب الله آیت اللهی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 5 »

 

 

6. 

 

مدیریت شهری 

 

دوفصلنامه علمی - پژوهشی (هنر و معماری)
صاحب امتیاز: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
مدیر مسئول: مهندس محمدرضا ارشادمنش
سردبیر: دکتر محمدرضا بمانیان
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 24 + متن »

 

 

/ 0 نظر / 3652 بازدید