اطلاعیه مهم

قابل توجه کلیه مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

(به ویژه مهندسان معمار و تأسیسات مکانیکی)

 

بدینوسیله به اطلاع کلیه مهندسان طراح ، ناظر و مجری می رساند :

در راستای رعایت ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری مصوب 25/9/1387 شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران (پاکسازی و بهسازی نماها و جداره ها ، مناسب سازی معابر پیاده راهی و پیاده رو ها ،ساماندهی به منظر شهری) به استناد مفاد بند 3-1-17 مرجع مذکور : « در طراحی و اجرای ابنیه ، احداث تأسیسات (نظیر چیلر ، کولر و …) بصورت نمایان در منظر شهری ممنوع است و تأسیسات باید با تمهیدات مناسب از معرض دید عمومی حذف شوند . در ابنیه موجود به مالکان فرصت داده می شود تا مطابق برنامه ای که از سوی «کمیته» مشخص می شود ظرف مدت 3 سال به اصلاح بنا اقدام نمایند ».و مفاد بند 3-2-1  همان مرجع : « به مالکین ابنیه فرصت داده می شود تا ظرف 5 سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه ، کلیه کانالهای تأسیساتی نمایان در نماها و در جداره های شهری شامل کولرها(اسپیلت ها) کانالهای کولر ، ناودانها ، سیمها و کابلهای برق و تلفن ، دودکش بخاری ، لوله های تأسیسات (به استثناء لوله های گاز شهری) و نظایر آن به تدریج از نماهای شهری حذف و یا به گونه ای ساماندهی شوند که در نما یا جداره شهری قابل مشاهده نباشد . لوله های گاز شهری نیز بایستی متناسب با رنگ نمای ساختمانها رنگ آمیزی شود .»

نصب هرگونه سیستم های تأسیساتی و ملحقات آن در نمای ساختمان ممنوع می باشد .  لذا مقتضی است مهندسان محترم ، در طراحی ، نظارت و اجرا به نکات فوق توجه نمایند .

                                                                                 

                                                                  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

/ 0 نظر / 58 بازدید