چکیده رساله دکتری من: معماری ایران در گذر فرم از صورت به نماد

فرم با وجود تعاریف بسیارش به عنوان اسباب مادی در نظر گرفته شده که صورتی از آن در ذهن آدمی دریافت می گردد و این صورت  با گذار از شرایطی، خود را به عنوان یک نماد باز می نمایاند. اما نکته اینجاست که دو گذر در اینجا وجود دارد: یا ذهن فرمهایی را که غالب بودند به عنوان یک نماد ثبت می کرده است یا گنجینه ای از نمادها در ذهن بوده که آنها را به صورت فرم وارد معماری می کرده است.

در این رساله با سه جهان رو در روییم: جهان مادی که دنیای فرمهاست، جهان بینابینی که دنیای نمادهاست، و جهان حسی که دنیای کهن الگوهاست؛ آنچه که از صورت افاده می شود، مرحله گذار خودآگاهانه فرم از دنیای ماده به دنیای بینابین نمادهاست، صورت در خودآگاهی ذهن با حس، تفکر، مکاشفه و احساس دریافت می شود و پس از گذار از فیلتر من وارد عرصه ناخودآگاهانه می شود.

 

در این مرحله با سه عرصه ناخودآگاهی فردی، تباری و جهانی رودرروییم که در اینجا سه عامل ذهنی بر حدوث نماد می گذارند: نیازهاNeeds، ممها Memes و مفاهیم Concepts

 

نیازها عامل اصلی خلق فرمها هستند، هر کدام از این مراحل نیاز به نوع خاصی از نمادها منجر شده اند؛ نیازهای نمادین ما که سبب خلق فرم شده اند، طبق دسته بندی سلسله مراتبی ابراهام مازلو به قرار زیر می باشند:

نیاز مرحله اول: عملکردی- امنیتی شامل نمادهای اقلیمی، سازه ای و غیر سازه ای، نیاز مرحله دوم: اجتماعی شامل نمادهای فرهنگی-آیینی و مذهبی، نیاز مرحله سوم: احترام و تعزیز شامل یادمانها و نیاز مرحله چهارم: متعالی شامل نمادهای زیباشناسانه، هستند.

هر چه انگیزش سیاسی و اقتصادی بالاتری وجود داشته باشد، نماد به سمت مرحله چهارم یعنی زیبایی شناسانه حرکت می کند.

 

حال آن صورت مفروض تحت گذار مم های فردی، به عنوان یک نماد فردی، پس از گذار از ممهای تباری، به عنوان نماد تباری و پس از گذار از مم های جهانی، به عنوان نمادی جهانی مورد قبول قرار می گیرد.

اگر نمادی بتواند از هر سه این گذرهای ممتیک عبور کند، توان تبدیل به یک کهن الگو و ورود به جهان صرفا حسی را می یابد، که این امر مستلزم زمانی تاریخی است.

هر کدام از این گذرهای ممتیک تحت تأثیر عواملی ذهنی ناشی از فرد یا جامعه ایجاد می شوند، عامل ایجاد آنها را می توان سنتها، قدرت های سیاسی و افتصادی و رسانه ها دانست.

 

مفاهیم در طرح نمادهای نو بسیار تأثیر گذارند و در چرخه قدرت و رسانه و سنت با همراهی مم ها به حدوث نمادی نو منجر می شوند که اولین نمود بارز آن به طرح نهادن بنای شاخص  Iconic Buildingاست.

مفاهیم به دو دسته خودآگاهانه و ناخودآگاهانه قابل تفکیک اند:

مفاهیم خودآگاهانه با استفاده از شبیه سازی از نمادهای سنتی و یا برعکس نماد شکنی پا گرفته اند و مفاهیم ناخودآگاهی به شکل استعاره ای و یا فن آورانه به منصه ظهور رسیده اند.

در ادامه با بررسی آثار معمارانه ای که عناصر نمادین در آنان به کار رفته به تدوین اصول نماد در معماری ایرانی پرداخته می شود و در نهایت به اثبات دو فرضیه تحقیق نظریه نمادهای افزاینده و کاهنده عرضه می شود.

پیشنهاداتی نیز با نظرسنجی از جامعه معماری برای ادامه این تحقیق ارائه شده است تا به تحقیق بیشتر در باب این موضوع پرداخته شود.

 

/ 0 نظر / 115 بازدید