برای ۱۳ دی ۱۳۹۸ هجری شمسی+ترور

قسمتی از شعر سماع سوختن، سروده هوشنگ ابتهاج:


شبم از بی ستارگی : شب گور

در دلم پرتو ِ ستاره ی دور

آذرخشم َگهی نشانه گرفت

َگه تگرگم به تازیانه گرفت

بر سرم آشیانه بست کلاغ

آسمان ،تیره گشت چون َپر ِ زاغ

مرغ ِ شبخوان که با دلم می خواند

رفت و این آشیانه خالی ماند

آهوان، گم شدند در شب ِ دشت

آه از آن رفتگان ِ بی برگشتترور پلشتی نسل امروز و سایه حماقت دیروز است.

نه توطیه سم خوراندن موزیانه پیامبران و امامان، حقیقت را خاموش کرد، نه این کشتنهای با تیر سوزان...

/ 0 نظر / 622 بازدید