جمله "از عملکردتان متنفرم" چه رنگی دارد؟

گاهی وقتها با خود می اندیشم که

جمله "از عملکردتان متنفرم" چه رنگی دارد؟ و این جمله را باید با چه رنگی نوشت؟

و ایا اساسا هیچ رنگی قدرت بیان این تاسف عمیق را  از روش و منش برخی آدمها دارد؟

شاید این رنگ، رنگ آن دستهای بی هنر در هم فرورفته باشد که با درد و فشار در هم فرو می روند تا بغضهای فروخورده و عقده های بیرون ریخته نشده  دلهای تنگ را تاب بیاورند...

و شاید رنگ آن گونه های مدام سرخ از خجلت بی کفایتی باشد که گاه می پرد و گاه برمی گردد...

اما بهترین و قدرتمندترین رنگ برایش، شاید همان رنگ سرخ خنده تلخی باشد، که هر اندیشمند فرهیخته ای بر اوصاف این خیل ادمها بر لب می اورد...

بارها از خود می پرسم تا کی این اتاقها واین میزها باید تاب این رنگ پرخجلت را بیاورد؟ آیا زمان تغییر و اعتدال فرا نرسیده است؟ آیا زمان آن نرسیده که کفایت و دانش جای حماقت و سازش را بگیرد؟

آیا دیگر زمان آن نیست که رنگ حق تمام دنیایمان را بگیرد؟

رنگ قانون؟

و شاید روزی وقتی رنگ خدا؟

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید