در سرزمین کوچکان...

در سرزمین کوچکان بزرگ ماندن، زحمت بسیار دارد

سالم ماندن و بزرگ ماندن خیلی زحمت دارد...

نگاهت در میان این کوچکستان پیوسته دنیال سرنخی از وقار می گردد

اما  ...

این کوچکان، را چه به نجابت 

در قلمرو کوچکان، چه می ماند از بزرگ ماندن

و چاره نمی ماند، جز رفتن...

 

حسی که تا حال اینقدر هوایش را نکرده بودم...

فضای این کوچکستان، نفسم را تنگ کرده...

چاره ای نمانده جز رفتن...

/ 0 نظر / 83 بازدید