شهرهایمان چقدر کم کم برای زیستنمان تنگ و سخت می شود...

پس از مدتها که از درون شهرهایی که کم کم ساختمانهای بلند با نماهای ناهماهنگ را مجوز داده و یا در حال توسعه دادن بزرگراهها در بافت های مسکونی اشان بودند، گذشتم، با خودم فکر کردم چقدر این خیابانها تنگ و درهم و برهم  شده، وقتی دقیقتر شدم دیدم که این دیوارهای بلند و درختهای سربرافراشته، و خیابانهایی که برای این توسعه کوچک مانده، چیزی جز حس تنگنا و بستن افقهای دید و محدود کردن منظر شهریمان برای ما نیاورده است.

 

برعکس آنچه که می اندیشیم، بلند ساختن، در خیابانهای 12 متری یا 18 متری بااین ضوابط موجود در شهرداری ها، شهر را عظیم و مدرن نمی کند بلکه آن را کوچک و کم دسترس تر می کند.

چقدر بهتر بود سریعتر برای تغییر این دست از قوانین شهری، که پس از اجرای گسترده، عیوبشان دیده شده، اقدام می شد، تا دیگر تا این حد شهرهایمان پر از خاطره تنگناهای مدرن و منظر های محدود و مسدود نمی شد.

 

 

/ 0 نظر / 176 بازدید