انتظار!

شاید باید ماهها یا شاید هم سالها باید صبر کنیم تا بتوانیم همان کسی که می خواهیم باشیم.

امروز سر کلاس زبانم باز هم موضوع انتظار را به بحث گذاشتیم. دردناکترین و شیرین ترین واژه ای که من در زندگی ام با آن برخورد داشتم.

امروز می خواهم یکی از بزرگترین اعترافاتم را اینجا بنویسم:

من از انتظار خسته شدهام و دیگر صبور نیستم می خواهم متهورتر باشم و پایه های زمان را سست کنم. می خواهم تسلیم من باشد و من او را ازار دهم.

تا بعد.

/ 0 نظر / 7 بازدید