مجلات مصوب صنعت ساختمانصفحه    1    2         1.    فصلنامه آبادی      ISSN 1021-9846
فصلنامه فنی، مهندسی
صاحب امتیاز: معاونت شهرسازی و معماری - وزارت مسکن و شهرسازی
مدیر مسئول: معاونت شهرسازی و معماری
سردبیر: سید مرتضی سلیم آبادی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 70 »     اشتراک»

 

2.    فصلنامه الماس   فارسی و انگلیسی     ISSN 1735-3599
فصلنامه نشریه تخصصی چینی، سرامیک، کاشی و سفال
صاحب امتیاز، مدیر مسئول: مهندس محمدرضا سلطانی
سردبیر: رضا سیدزاده
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 39 »     اشتراک»

 

3.    فصلنامه انبوه سازان مسکن      فصلنامه فنی مهندسی
صاحب امتیاز: سازمان ملی زمین و مسکن
مدیر مسئول: ناصر نیکوسرشت
سردبیر: محمدمهدی عزیزی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 15 »
»» توقف انتشار

 

4.    فصلنامه پنجره        فصلنامه علمی - تخصصی
صاحب امتیاز: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم
مدیر مسئول: سید محمد علی سبحانی
سردبیر: امین مقومی
محل انتشار: قم  سایر مشخصات»     عناوین شماره 9 + متن »

 

5.    ماهنامه پیام آبادگران      ماهنامه فنی، خبری، صنفی
صاحب امتیاز: انجمن شرکتهای ساختمانی
مدیر مسئول: مهندس جواد خوانساری
سردبیر: دکتر غلامرضا علی زاده
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 286 »     اشتراک»

 

6.    دوهفته نامه پیام ساختمان و تاسیسات      هفته نامه تخصصی زمینه ساختمان و تاسیسات صنعتی
صاحب امتیاز: شرکت رنگین کمان ساختمان و تاسیسات(مهندس مجید داوری ایرد موسی)
مدیر مسئول: مهندس امیر مسعود سلامی عریضی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     اشتراک»

 

7.    ماهنامه تهویه مطبوع      ISSN 1726-9431
ماهنامه فنی، مهندسی
صاحب امتیاز: موسسه ی تهویه مطبوع فردا
مدیر مسئول: مهندس آزیتا دادگسترى
سردبیر: مهندس محمد حسین دهقان
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 100 + متن »     اشتراک»

 

8.    فصلنامه جستارهای شهرسازی      ISSN 2789-1735
فصلنامه تحلیلی، پژوهشی ، معماری و شهرسازی
صاحب امتیاز، مدیر مسئول: محمد حسین جهانشاهی
سردبیر: بهروز مرباغی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 35 »     اشتراک»

 

9.    ماهنامه دانش نما      ISSN 1028-9747
ماهنامه فنی مهندسی
صاحب امتیاز: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان
مدیر مسئول: مهندس عبدالله کوپایی
سردبیر: مهندس عباس صنیع زاده
محل انتشار: اصفهان  سایر مشخصات»     عناوین شماره 195 »     اشتراک»

 

10.    فصلنامه دنیای آسانسور      ISSN 1563-3357
فصلنامه فنی، مهندسی
صاحب امتیاز، مدیر مسئول: عباس نیکومنظری
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 45 »     اشتراک»

 

11.    ماهنامه راه و ساختمان      ISSN 1728-6166
ماهنامه مدیریت پروژه،عمران، معماری، شهرسازی
صاحب امتیاز، مدیر مسئول: مهندس پوریا مهدوی
سردبیر: شورای سردبیری
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 78 »

 

12.    ماهنامه ساختمان و کامپیوتر      ماهنامه
صاحب امتیاز، مدیر مسئول: مهندس حمیدرضا فریدونی
سردبیر: شورای سردبیری
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 23 + متن »
»» توقف انتشار

 

13.    ماهنامه ساخت و ساز      ماهنامه عمران، معماری و شهرسازی
صاحب امتیاز، مدیر مسئول: کامبیز دلفانی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 109 »     اشتراک»

 

14.    فصلنامه سرامیک و ساختمان      فصلنامه
صاحب امتیاز، مدیر مسئول: مهندس محمدحسین خدابخش
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 10 »     اشتراک»

 

15.    ماهنامه سیمان      ISSN 1735-4390
ماهنامه علمی‌، فنی، اقتصادی
صاحب امتیاز: مهندس عزیزالله طاهرخانی
مدیر مسئول: مهندس عزیز الله طاهر خانی
سردبیر: دکتر لطف علی بخشی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 164 »     اشتراک»

 

16.    ماهنامه صنعت سیمان      ماهنامه علمی، آموزشی، فنی، اقتصادی
صاحب امتیاز: شرکت احداث صنعت سیمان
مدیر مسئول: خانم فرخ گلکار
سردبیر: بهمن ده بزرگی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 122 »     اشتراک»

 

17.    ماهنامه طاق      ماهنامه
صاحب امتیاز: سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی
مدیر مسئول: مهندس محمدرضا رئیسی
سردبیر: مهندس مهدی وکیلی
محل انتشار: مشهد  سایر مشخصات»     عناوین شماره 50 + متن »

 

18.    فصلنامه مسکن و محیط روستا    ISSN 2008-4994
فصلنامه علمی - پژوهشی (هنر و معماری)
صاحب امتیاز: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
مدیر مسئول، سردبیر: دکتر محسن سرتیپی پور
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 134 + متن »     اشتراک»

 

19.    فصلنامه معماری و ساختمان      ISSN 1735-195-2
فصلنامه فنی مهندسی
صاحب امتیاز، مدیر مسئول: احمد زهادی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 26 »     اشتراک»

 

20.    فصلنامه معماری محوطه      فصلنامه
صاحب امتیاز، مدیر مسئول: عباس اعتمادزاده
سردبیر: خشایار زارعی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 16 »     اشتراک» 21.    فصلنامه معماری داخلی      ISSN 1682-6787
فصلنامه فنی مهندسی
صاحب امتیاز، مدیر مسئول، سردبیر: عباس اعتمادزاده
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 37 »     اشتراک»

 

22.    فصلنامه مهندسی ساختمان      فصلنامه فنی مهندسی
صاحب امتیاز: سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان قزوین
مدیر مسئول: مهندس عبدالقهار ناصحی
محل انتشار: قزوین  سایر مشخصات»     عناوین شماره 34 + متن »

 

23.    فصنامه نظام آبادگران        فصلنامه
صاحب امتیاز: سازمان نظام مهندسی
مدیر مسئول: مهندس یحیی عیوضی
محل انتشار: اردبیل  سایر مشخصات»     عناوین شماره 12 »

 

24.    دوماهنامه یادمان   فارسی،‌ انگلیسی     دوماهنامه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی
صاحب امتیاز: شرکت یادمان سازه
مدیر مسئول: سید حسین هادیانی
سردبیر: سوسن اصغری
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 55 »

  

 

/ 0 نظر / 77 بازدید