لیست جدید مجلات مصوب هنر و معماری

1.    دو فصلنامه آرمان شهر    دوفصلنامه علمی - پژوهشی (هنر و معماری)
صاحب امتیاز، مدیر مسئول، سردبیر: دکتر مصطفی بهزادفر
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 5 »

 

2.    فصلنامه اثر    ISSN 1024-1647
فصلنامه علمی - ترویجی (هنر و معماری)
صاحب امتیاز: سازمان میراث فرهنگی کشور
مدیر مسئول: باقرآیت الله زاده شیرازی
سردبیر: احمد میرزاکوچک خوشنویس
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»

 

3.    باغ نظر      فصلنامه علمی - پژوهشی (هنر و معماری)
صاحب امتیاز، مدیر مسئول: دکتر سیدامیر منصوری
سردبیر: احمد پوراحمد
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 17 »

 

4.    جلوه هنر    ISSN 1607-9868
دوفصلنامه علمی - ترویجی (هنر و معماری)
صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا(س)، معاونت پژوهشی
مدیر مسئول: دکتر ابوالقاسم دادور
سردبیر: دکتر اشرف السادات موسوی لر
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال اول شماره 3 »     اشتراک»

 

5.    دو فصلنامه صفه    ISSN 1683-870x
دوفصلنامه علمی - پژوهشی (هنر و معماری)
صاحب امتیاز: دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول: دکتر اکبر حاجی ابراهیم زرگر
سردبیر: دکتر محمود رازجویان
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 50 »     اشتراک»

 

6.    فصلنامه گلجام    فصلنامه علمی - پژوهشی (هنر و معماری)
صاحب امتیاز: انجمن علمی فرش ایران
مدیر مسئول: دکتر محمدتقی آشوری
سردبیر: دکتر حبیب الله آیت اللهی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 5 »

 

7.    مدیریت شهری    دوفصلنامه علمی - پژوهشی (هنر و معماری)
صاحب امتیاز: سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
مدیر مسئول: مهندس حمید رضا ارشاد منش
سردبیر: دکتر محمد رضا بمانیان
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 26 + متن »

 

8.    فصلنامه مسکن و محیط روستا    ISSN 2008-4994
فصلنامه علمی - پژوهشی (هنر و معماری)
صاحب امتیاز: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
مدیر مسئول، سردبیر: دکتر محسن سرتیپی پور
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 134 + متن »     اشتراک»

 

9.    دو فصلنامه مطالعات هنر اسلامی      ISSN 1735-708x
دوفصلنامه علمی - پژوهشی (هنر و معماری)
صاحب امتیاز: موسسه مطالعات هنر اسلامی
مدیر مسئول، سردبیر: دکتر مهناز شایسته فر
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 13 »     اشتراک»

 

10.    فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی    فصلنامه علمی - پژوهشی (هنر و معماری)
صاحب امتیاز: پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی
مدیر مسئول: دکتر حسین کلانتری خلیل آباد
سردبیر: دکتر احمد پور احمد
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 3 »     اشتراک»

 

11.    معماری و شهرسازی     ISSN 2228-6020
فصلنامه علمی - پژوهشی (هنر و معماری)
صاحب امتیاز: پردیس هنرهای زیبا- دانشگاه تهران
مدیر مسئول: دکتر سید محسن حبیبی
سردبیر: دکتر محمد مهدی عزیزی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 41 »     اشتراک»

 

12.    فصلنامه نگره    ISSN 1735-4560
فصلنامه علمی - پژوهشی (هنر و معماری)
صاحب امتیاز: دانشگاه شاهد
مدیر مسئول: دکتر علی اصغر شیرازی
سردبیر: دکتر حبیب الله آیت اللهی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 14 + متن »     اشتراک»

 

13.    هنرهای نمایشی و موسیقی    ISSN 9570-1025
فصلنامه علمی - پژوهشی (هنر و معماری)
صاحب امتیاز: پردیس هنرهای زیبا- دانشگاه تهران
مدیر مسئول: دکتر سید محسن حبیبی
سردبیر: دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 38 »     اشتراک»

 

14.    هنرهای تجسمی    ISSN 9570-1025
فصلنامه علمی - پژوهشی (هنر و معماری)
صاحب امتیاز: پردیس هنرهای زیبا- دانشگاه تهران
مدیر مسئول: دکتر سید محسن حبیبی
سردبیر: دکتر یعقوب آژند
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 41 »     اشتراک»

 

15.    فصلنامه هنرهای زیبا    ISSN 1025-9570
فصلنامه علمی - پژوهشی (هنر و معماری)
صاحب امتیاز: پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
مدیر مسئول: دکتر سید محسن حبیبی
سردبیر: دکتر یعقوب آژند
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 39 »
»» این مجله به مجلات هنرهای نمایشی و موسیقی ، هنرهای تجسمی و معماری و شهرسازی تفکیک شده است.

 

16.    دو فصلنامه هویت شهر    ISSN 1735-9562
دوفصلنامه علمی - پژوهشی (هنر و معماری)
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
مدیر مسئول: دکتر حمید ماجدی
سردبیر: دکتر فرح حبیب
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 8 + متن »     اشتراک»

 

/ 0 نظر / 105 بازدید