برنامه خوب + حرف ارزشمند=آرامش و نتیجه درست و زندگی مفید

شاید در شوخی و جدی این بحث بمانیم اما اگر حرف مفت و بی اعتبار و پایه، مالیات داشت! کمتر می شنیدمش! که حالا اقدام بر اساس آن را تحمل کنیم.

نگوییم دنیا این طور شده، یا همه میگویند، واقعیت این است که بسیاری از مشکلات از همین حرفها و عادت کردنها و رفتار های جسورانه بی پایه و اساس را تحمل کردنها شروع می شود.


اگر سؤال کردن و ارزيابي درست را بلد باشیم کمتر در مسیرهای نادرست می افتیم که حال بخواهیم با وقت تلف کردن و از حیثیت مایه گذاشتنی دهها پایان مشابه ناشی از عدم پرسش و تحقیق و رفتار بی برنامه را کنار هم قرار دهیم.


مشکل از گوشهاي شنواي حرف بي اعتبار هم هست...


قطعا مرد و زني بي کار و به اندازه عقلش اقدام کننده، حرفش در گوش بيکار و بيکاره اي ديگر در سطح خودش، اثر مي کند و اگر تشابهی بین اینها نباشد، در کنار هم قرار نمی گیرند.


دنیای جالبی است اما روزی این بازی تمام می شود و درست رفتار کردن هنر و هنجار شده و گستاخان پی کارشان می روند.


/ 0 نظر / 102 بازدید