فغان... که فریاد بی نشانه تو، دلیل سکوت پر از بغض، حرفهایم بود....

زمانی که به تصمیمی خود خواسته، عزم بر  عزلتی بزرگ کردم

خوب می دانستم که با همه سختی های این راه، پیروزی از آن منی خواهد بود که فقط حقم را می خواستم و خسته بودم  از این همه تجاهل پرتفاخر

کم کم زمزمه هایی به گوش می رسد که خبرهای خوشی در راه است

پست بعدی شیرینی لبخند پیروزی است، وای که این دلم برای موجی پر از شادی بیتابی می کند...

 

منی که در میان زمختی سرد آهن، نفس از ترانه گلزار می گرفتم...و در انحصار گزندگی کلام سرد بی اندیشگان، از لطافت اندیشه ام می گفتم...

/ 0 نظر / 6 بازدید