برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

يک پل جالب

به این عکس نگاه کنید! این یعنی یک دنیای ماشینی.

جایی که ساختمان فدای سیستم حمل و نقل می شود.

    پيام هاي ديگران ()