برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

کتابی به زبان فرانسه در مورد خليج فارس

 

Cartographie historique

du Golfe Persique

کتابی در مورد نقشه های تاریخی خلیج فارس که به همت انجمن ایرانشناسی فرانسه در ایران به طبع رسیده است.

+ نگار (رزالیا) نصیری (کرشی)****** Negar(Rosalia) Nassiri(Koroshi) PH.D, M Arch ; ۱۱:٠٥ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٦
    پيام هاي ديگران ()