برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

يک سوال

آیا می توان فرم را به شکل یک زبان تفسیر کرد؟

آیا می توان فرایند انتقال اطلاعات را در آن بررسی کرد؟

آیا اطلاعاتی که با  یک فرم همراه است قابل تغییر در طی زمان و مکان است؟

آیا می توان یک فکر را با یک فرم نمایش داد؟

این چند سوال در اصل تعدادی از چند پرسش آغازین برای شروع رساله دکتری ام می باشد.

در حال حاضر به دنبال منابع اطلاعاتی بیشتری هستم!

    پيام هاي ديگران ()