برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

دغدغه های رساله دکترام...

چند وقتی است که حوزه معاصر  یا سنتی بودن پایان نامه دکترام فکرمن رو مشغول کرده و دنبال یک راه حل هستم.

در معماری گذشته ما تفکر سمبلیک به طور وسیعی وجود داشته و جای کار بسیاری داره ولی تفکر امروزین ما هم در درک معناها از انها تاثیر گذاشته است. ذهن انسان امروز با ذهن انسان دیروز در استنباط فرم کمی متفاوت عمل میکند ولی من فکر می کنم چرخه استنباطی فرم نمی باید چندان تغییر کرده باشد بلکه این جریان اطلاعات در چرخه استنباط است که ماحصل کار را در دوران معاصر متفاوت از گذشته کرده است.

این قسمت کار و عبور از سوالهایی که وابسته به این قسمت هستند از مهمترین قسمتهای رساله منه که روند کارهای بعدی ام هم به ان بستگی داره.

حوزه دیگر کارم توجه به تجربیات غرب و بالاخص اروپا است اینکه انجا چه گذشته به من کمک خواهم کرد که نتیجه بهتری از کارم بگیرم و بتوانم نهایتا آن سمبلهای ابدی ذهن انسان را که یونگ روی انها تاکید داشته در میان این دو حوزه درک کنم.

به نتیجه کارم خیلی امید دارم و قصد دارم که این مطالعه در بهبود روند تفکر در معماری امروز ما هم تاثیر بگذارد.

    پيام هاي ديگران ()