برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

ايرانيان موفق در سرتاسر دنيا

پروفسور لطفي زاده

استاد دانشگاه در آمريکا، پدر منطق فازي، کامپيوتر هوشمند و بنيانگذار نسل سوم کامپيوتر در جهان.

آزاده تبازاده

دانشمند ايستگاه فضايي ناسا

قاسم اسرار

عضو هيات مديره ايستگاه فضايي ناسا

 

وخیلی های دیگر مثل خودم که قراره که از ایرانی های موفق در خارج از کشور بشم! ولی در داخل کشور نمیدونم که قراره چی بشم!

    پيام هاي ديگران ()