برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

 

 • پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسى زلزله
      http://www.iiees.ac.ir/

 • دانشگاه تبریز
      http://www.tabrizu.ac.ir/

 • دانشگاه تربیت مدرس
      http://www.modares.ac.ir/

 • دانشگاه تهران
      http://www.ut.ac.ir/

 • دانشگاه شیراز
      http://www.shirazu.ac.ir/

 • دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
      http://www.kntu.ac.ir/

 • دانشگاه صنعتی اصفهان
      http://www.iut.ac.ir/

 • دانشگاه صنعتی امیرکبیر
      http://www.aku.ac.ir/

 • دانشگاه صنعتی شریف
      http://www.sharif.ac.ir/

 • دانشگاه علم و صنعت ایران
      http://www.iust.ac.ir/
 • + نگار (رزالیا) نصیری****** Negar(Rosalia) Nassiri PH.D, M Arch ; ٩:٤٦ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٥
      پيام هاي ديگران ()