برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

موسسه جهان عرب

انيستيتو جهان عرب، پاريس، فرانسه 1987

L'Institut du Monde ArabeParis, France 1987

 اين بنا چون گوهري از معماري مدرن است که در نزديکي بانکي، کنار رودخانة سن و در قلب پاريس قرار گرفته و به قدر يک پياده روي کوتاه از روي پل سن از کليساي نتردام فاصله دارد و علاوه بر اين در نزديکي مرکز ژرژ پمپيدو قرار گرفته است. زماني که ساير استراکچرها به تزئينات مصنوع خود در محيط شهر تفاخر مي کنند، به عنوان مثال چون بناي قديمي اپراي پاريس، مؤسسة جهان عرب بسيار ستودني و بي تظاهر است و بدون اينکه تزئين پرتجملي داشته باشد، به زيبايي در شهر جاي گرفته است... در حال چاپ 


    پيام هاي ديگران ()