برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

یک مقاله جدید: بررسی حس امنیت زنان در بازار سنتی تهران

 

همایش ملی پیشگیری دانش مدار از آسیب های اجتماعی و وقوع جرم

The First National Conference on Knowledge-based Prevention of Social Damage and Crime

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

19 و 20 اسفند سال 1394 

 

 

بررسی حس امنیت زنان در بازار سنتی تهران

 

 


همایش ملی پیشگیری دانش مدار از آسیب های اجتماعی و وقوع جرم

The First National Conference on Knowledge-based Prevention of Social Damage and Crime

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

19 و 20 اسفند سال 1394 

 

 

بررسی حس امنیت زنان در بازار سنتی تهران

 

نویسند اول: دکتر مهندس نگار نصیری، استادیار گروه مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران شمال

 

نویسنده دوم: مهندس فاطمه حیاتی بهار، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران شمال

نویسنده سوم: مهندس لیلا فخرموسوی،  دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران شمال

نویسنده چهارم: مهندس شیرین صفری مقدم، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران شمال

 

چکیده

از آنجا که فضاهای شهری امروزی مولفه ای برای وقوع نابهنجاری های شهری و در نتیجه عدم وقوع امنیت در شهر می باشد، بنابراین بررسی جنبه های کیفی و کمی امنیت چه از لحاظ کالبدی و چه از لحاظ اجتماعی در فضاهای شهری امری ضروری است. همچنین بررسی شرایط امنیت زنان و دختران در فضاهای شهری،دارای اهمیت است.

در این مقاله امنیت زنان در بازار تهران از دید شاخص‌های کالبدی و اجتماعی مورد تحلیل قرار گرفته است. برای گرد آوری داده‌های مورد نیاز تحقیق منابع اطلاعات ثانویه مورد بررسی‌ و مطالعه قرار گرفته است. بخش اصلی‌ داده‌های تحقیق به منظور تحلیل احساس امنیت زنان در محیط کالبدی بازار بر اساس خرده مقیاس‌های تعریف شده، از طریق مشاهده و برداشت میدانی در راسته اصلی‌ بازار صورت گرفته است. این خورده مقیاس‌ها شامل، طراحی معمارانه، عدم هراس، دفاع پذیری و جلوگیری از جرائم می‌‌شوند. هدف اصلی‌ این مقاله بررسی‌ و تحلیل عوامل موثر بر امنیت زنان در محیط کالبدی بازار است.

روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی می‌باشد. بر اساس بررسی‌‌های صورت گرفته در فضای مورد نظر ارتباط مستقیم بین احساس امنیت زنان و خورده مقیاس‌های ذکر شده وجود دارد.

کلید واژه ها: امنیت زنان،بازار سنتی ، راهکار های طراحی، 

 

+ نگار (رزالیا) نصیری****** Negar(Rosalia) Nassiri PH.D, M Arch ; ۳:٠۱ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٥
    پيام هاي ديگران ()