برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

نکته ای در باب "موسی"، پسر ذکر شده برای حضرت امام حسن عسگری، و تحلیل آ

نتیجه و تلخیص تحقیق و تحلیل بنده: حضرت مهدی بزرگوار، بنا به روایات قطعی شیعه، برادی از سمت پدر 

ندارند و "موسی" نه برادر که جز نام فرزند 

از امروز تصممیم دارم کم کم نکاتی را در مورد بعضی از مطالعات و تحقیقات تطبیقی ام در مورد روایات مربوط به امام زمان (عج) و رمز گشایی از برخی نکات آن را که در خصوص آن اطمینان قلبی و عقلی حاصل کرده ام، خدمت جامعه منتظران حضرت ارائه نمایم، و تأکید کنم که پذیرش هیچ امری در ظاهر درست نیست و می بایست در مورد هر چیزی تعمق شده ودقت شود و از تکرار چیزی که نمی دانیم، پرهیز نماییم.

 

با درود بر روان صحابه عالیقدر حضرت  امام زمان و اجداد بزگوارشان، علی ابن ابراهیم ابن مهزیار(مازیار)، و احترام به مردم حق طلب اهوازی، می خواهم در مورد بحث هایی در خصوص "عسگری سوم" و برادر احتمالی حضرت از پدربزرگوارشان، امام حسن عسگری بگویم و از محققان عالیقدری که در این باب بحث هایی را مطرح کرده اند و شاید در حال کارهم باشند، تقدیر نمایم و تأکید کنم چنین برادری قطعا از طرف پدر برای حضرت ولی عصر میسر نیست، چرا که روایات معتبر شیعه بر تک فرزند بودن ایشان از طرف پدر و تأکید میکنم صرفا پدر بزرگوارشان تأکید دارد.

 

معتبرترین روایت در خصوص وجود احتمالی برادری به نام موسی، برای حضرت از شرح ملاقات علی ابن ابراهیم ابن مهزیار، است که در دیدار با کسی که محتملا از جنس مارن و قادر به انطباق با شرایط زمینی است، به دیدار ایشان برده می شود و در هنگام سلام، به همدیگر، علی بن ابراهیم بن مهزیار به "محمد و موسی فرزندان امام حسن عسگری" قسم یاد می کنند.

 

در متن عربی، "إبنین" به معنی پسران و فرزندان و "اولاد" واژه ای عام تر و به معنی فرزندان است و با مراجعه به قرآن و نظریه های مربوط به ارث پس از فرزند همیشه نوه و نتیجه حکم فرزند را می یابد و حق فرزند را می برد و لذا، با علم قاطع وبا استناد به روایات قویه شیعه، در خصوص تک فرزند بودن قطعی حضرت ولی عصر از سمت پدر، و عدم امکان همسر اختیار کردن در این شرایط غیبت که مطمئنا با ذات آن تضاد ماهوی دارد و ممکن نمی باشد که بعدا در باره آن بحث مفصلی خواهم نگاشت، "نام مبارک موسی در این روایت"، که قطعا به نامشخص بودن زمان ظهور هم اشاره نموده و اتمام این انتظار را نزدیک به آینده ای نزدیک برای راوی، می نماید؛ جز "فرزند حضرت ولی عصر" که هنوز به دنیا نیامده نمی باشد، که پس از ظهور حضرت و ازدواج مبارک ایشان به دنیا آمده و به ایشان کمک خواهد نمود و اساسا موسِی(ع)، در این روایت، نام نوه به دنیا نیامده حضرت امام حسن عسگری است؛ و مطمئنا صحابه نزدیک حضرت، چون ابراهیم بن مهزیار و فرزندانشان، که سالها در خدمت این خانواده و نمایندگان آنها در اهواز بودند، از بسیاری از ماوقع چه  در حال و چه در آینده این خانواده مطلع بودند که روانشان شاد و روحشان قرین رحمت الهی.

    پيام هاي ديگران ()