برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

نشریات علمی مصوب هنر و معماری تا سال 1395

 

1. 

 

فصلنامه اثر   فارسی - انگلیسی

   

ISSN 1024-2647
فصلنامه علمی - ترویجی (هنر و معماری) 
صاحب امتیاز: سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری
مدیر مسئول: جلیل گلشن بافقی
سردبیر: مهناز اشرفی
محل انتشار: تهران   سایر مشخصات»     عناوین شماره 59 + متن »
»» توقف انتشار

 

 

2. 

 

دو ماهنامه باغ نظر   فارسی - انگلیسی

   

ISSN 1735-9635
دوماهنامه علمی - پژوهشی (هنر و معماری) 
صاحب امتیاز، مدیر مسئول: دکتر سیدامیر منصوری
سردبیر: دکتر احمد پوراحمد
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 38 + متن »

 

 

3. 

 

مجله بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی    انگلیسی

   

International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning

ISSN 2228-7337
دوفصلنامه علمی - پژوهشی (هنر و معماری) 
صاحب امتیاز: معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت
مدیر مسئول: دکتر محمد سعید جبل عاملی 
سردبیر: دکتر محسن فیضی 
محل انتشار: تهران   سایر مشخصات»     عناوین سال بیست و پنجم شماره 2 + متن »

 

 

4. 

 

دو فصلنامه پژوهش هنر 

   

ISSN 2345-3834
دوفصلنامه علمی - ترویجی (هنر و معماری) 
صاحب امتیاز: دانشگاه هنر اصفهان
مدیر مسئول: فرهنگ مظفر
سردبیر: مهدی حسینی
محل انتشار: اصفهان  سایر مشخصات»     عناوین شماره 10 + متن »

 

 

5. 

 

مجله جلوه هنر 

   

ISSN 1607-9868
دوفصلنامه علمی - ترویجی (هنر و معماری) 
صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا(س)، معاونت پژوهشی
مدیر مسئول: دکتر ابوالقاسم دادور
سردبیر: دکتر اشرف السادات موسوی لر
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 14 + متن »
»» این مجله بصورت الکترونیکی منتشر میشود.

 

 

6. 

 

فصلنامه ساخت شهر 

   

ISSN 1735-5141
فصلنامه علمی - پژوهشی (هنر و معماری) 
صاحب امتیاز، مدیر مسئول: صمد محمد ابراهیم زاده سپاسگزار
سردبیر: دکتر فرشاد نوریان
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 28 + متن »
»» توقف انتشار

 

 

7. 

 

دو فصلنامه صفه 

   

ISSN 1683-870x
فصلنامه علمی - پژوهشی (هنر و معماری) 
صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول: دکتر اکبر حاجی ابراهیم زرگر
سردبیر: دکتر محمود رازجویان
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 55 »

 

 

8. 

 

فصلنامه کیمیای هنر 

   

ISSN 2251-8630
فصلنامه علمی - پژوهشی (هنر و معماری) 
صاحب امتیاز: پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول: دکتر سید کمال حاج سیدجوادی
سردبیر: دکتر سیدغلامرضا اسلامی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 16 + متن »

 

 

9. 

 

نشریه گلجام 

   

ISSN 2008-2738
دوفصلنامه علمی - پژوهشی (هنر و معماری) 
صاحب امتیاز: انجمن علمی فرش ایران
مدیر مسئول: دکتر محمد تقی آشوری
سردبیر: دکتر حبیب الله آیت اللهی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 25 »

 

 

10. 

 

نشریه مدیریت شهری 

   

ISSN 1607-2227
فصلنامه علمی - پژوهشی (هنر و معماری) 
صاحب امتیاز: سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
مدیر مسئول: مهندس هوشنگ خندان دل
سردبیر: دکتر محمدرضا بمانیان
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 42 + متن »

 

 

11. 

 

دو فصلنامه مرمت و معماری ایران 

   

ISSN 2345-3850
دوفصلنامه علمی - پژوهشی (هنر و معماری) 
صاحب امتیاز: دانشگاه هنر اصفهان
مدیر مسئول: فرهنگ مظفر
سردبیر: اصغر محمدی مرادی
محل انتشار: اصفهان  سایر مشخصات»     عناوین شماره 10 + متن »     اشتراک»
»» این مجله تا شماره 4 با نام مرمت آثار و بافتهای تاریخی،فرهنگی منتشر شده است.

 

 

12. 

 

فصلنامه مسکن و محیط روستا 

   

ISSN 2008-4994
فصلنامه علمی - پژوهشی (هنر و معماری) 
صاحب امتیاز: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
مدیر مسئول، سردبیر: دکتر محسن سرتیپی پور
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 152 + متن »     اشتراک»

 

 

13. 

 

دو فصلنامه مطالعات هنر اسلامی 

   

ISSN 1735-708x
دوفصلنامه علمی - پژوهشی (هنر و معماری) 
صاحب امتیاز: موسسه مطالعات هنر اسلامی
مدیر مسئول، سردبیر: دکتر مهناز شایسته فر
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 22 »

 

 

14. 

 

دو فصلنامه مطالعات معماری ایران  

   

دوفصلنامه علمی - پژوهشی (هنر و معماری) 
صاحب امتیاز: دانشگاه کاشان 
مدیر مسئول: دکتر علی عمرانی پور 
سردبیر: دکتر غلامحسین معماریان 
محل انتشار: کاشان  سایر مشخصات»     عناوین سال چهارم شماره 8 + متن »

 

 

15. 

 

دو فصلنامه مطالعات تطبیقی هنر 

   

ISSN 2345-3842
دوفصلنامه علمی - پژوهشی (هنر و معماری) 
صاحب امتیاز: دانشگاه هنر اصفهان
مدیر مسئول: فرهنگ مظفر
سردبیر: مهدی حسینی
محل انتشار: اصفهان  سایر مشخصات»     عناوین شماره 10 + متن »

 

 

16. 

 

فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی 

   

فصلنامه علمی - پژوهشی (هنر و معماری) 
صاحب امتیاز: پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی
مدیر مسئول: دکتر حمید آیتی
سردبیر: دکتر احمد پوراحمد
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 20 + متن »

 

 

17. 

 

فصلنامه مطالعات شهری  

   

ISSN 2322-2875
فصلنامه علمی - پژوهشی (هنر و معماری) 
صاحب امتیاز: دانشگاه کردستان
مدیر مسئول: هوشمند علیزاده
سردبیر: فرشاد نوریان
محل انتشار: سنندج  سایر مشخصات»     عناوین شماره 12 + متن »

 

 

18. 

 

دو فصلنامه معماری و شهرسازی آرمان شهر 

   

ISSN 2008-5079
دوفصلنامه علمی - پژوهشی (هنر و معماری) 
صاحب امتیاز، مدیر مسئول، سردبیر: دکتر مصطفی بهزادفر
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 14 »

 

 

19. 

 

نشریه معماری و شهرسازی ایران 

   

دوفصلنامه علمی - پژوهشی (هنر و معماری) 
صاحب امتیاز: انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران - دانشگاه علم و صنعت ایران
مدیر مسئول: دکتر محسن فیضی
سردبیر: دکتر مصطفی بهزادفر
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 11 + متن »

 

 

20. 

 

مجله منظر 

   

ISSN 2008-7446
فصلنامه علمی - ترویجی (هنر و معماری) 
صاحب امتیاز: مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر
مدیر مسئول، سردبیر: دکتر سیدامیر منصوری
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 31 »     اشتراک»

 

21. 

 

نشریه نامه معماری و شهرسازی 

   

ISSN 2008-2649
دوفصلنامه علمی - پژوهشی (هنر و معماری) 
صاحب امتیاز: دانشگاه هنر 
مدیر مسئول: دکتر مصطفی کیانی
سردبیر: دکتر ناصر برک پور
محل انتشار: تهران   سایر مشخصات»     عناوین شماره 15 + متن »

 

 

22. 

 

نشریه نامه هنرهای نمایشی و موسیقی 

   

ISSN 2008-2649
دوفصلنامه علمی - پژوهشی (هنر و معماری) 
صاحب امتیاز: دانشگاه هنر 
مدیر مسئول: مصطفی کیانی
سردبیر: سید مصطفی مختاباد 
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال پنجم شماره 10 + متن »

 

 

23. 

 

نشریه نامه هنرهای تجسمی و کاربردی   فارسی

   

ISSN 2008-2649 
دوفصلنامه علمی - پژوهشی (هنر و معماری) 
صاحب امتیاز: دانشگاه هنر 
مدیر مسئول: دکتر مصطفی کیانی
سردبیر: دکتر محمدتقی آشوری
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال هفتم شماره 14 + متن »

 

 

24. 

 

فصلنامه نقش جهان   فار سی

   

ISSN 2322-4991
فصلنامه علمی - پژوهشی (هنر و معماری) 
صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
مدیر مسئول: دکتر مجتبی انصاری
سردبیر: دکتر محمد رضا پورجعفر
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 12 + متن »

 

 

25. 

 

فصلنامه نگره 

   

ISSN 1735-4560
فصلنامه علمی - پژوهشی (هنر و معماری) 
صاحب امتیاز: دانشگاه شاهد
مدیر مسئول: دکتر علی اصغر شیرازی
سردبیر: دکتر حبیب الله آیت اللهی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 36 + متن »

 

 

26. 

 

دو فصلنامه هنرهای نمایشی و موسیقی 

   

ISSN 2228-6012
دوفصلنامه علمی - پژوهشی (هنر و معماری) 
صاحب امتیاز: پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
سردبیر: محمد باقر قهرمانی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 52 + متن »

 

 

27. 

 

فصلنامه هنرهای تجسمی 

   

ISSN 2228-6039
فصلنامه علمی - پژوهشی (هنر و معماری) 
صاحب امتیاز: پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
مدیر مسئول: دکتر محمدمهدی عزیزی
سردبیر: دکتر یعقوب آژند
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 64 + متن »

 

 

28. 

 

فصلنامه هنرهای زیبا 

   

ISSN 1025-9570
فصلنامه علمی - پژوهشی (هنر و معماری) 
صاحب امتیاز: پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
مدیر مسئول: دکتر سید محسن حبیبی
سردبیر: دکتر یعقوب آژند
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 39 »
»» این مجله به مجلات هنرهای نمایشی و موسیقی ، هنرهای تجسمی و معماری و شهرسازی تفکیک شده است.

 

 

29. 

 

فصلنامه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  

   

ISSN 2228-6020
فصلنامه علمی - پژوهشی (هنر و معماری) 
صاحب امتیاز: پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
مدیر مسئول: دکتر محمدمهدی عزیزی
سردبیر: دکتر اسفندیار زبردست
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 63 + متن »

 

 

30. 

 

فصلنامه هویت شهر 

   

ISSN 1735-9562
فصلنامه علمی - پژوهشی (هنر و معماری) 
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
مدیر مسئول: دکتر حمید ماجدی
سردبیر: دکتر فرح حبیب
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 24 »

 
+ نگار (رزالیا) نصیری****** Negar(Rosalia) Nassiri PH.D, M Arch ; ٩:٤٤ ‎ق.ظ ; جمعه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٥
    پيام هاي ديگران ()