برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

لیست مجلات علمی-پژوهشی هنر و معماری: مصوب وزارت علوم

1. 

 

فصلنامه اثر 

 

فصلنامه علمی - ترویجی (هنر و معماری)
صاحب امتیاز: سازمان میراث فرهنگی کشور
مدیر مسئول: باقرآیت الله زاده شیرازی
سردبیر: احمد میرزاکوچک خوشنویس
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»

 

 

2. 

 

باغ نظر   

 

فصلنامه علمی - پژوهشی (هنر و معماری)
صاحب امتیاز، مدیر مسئول: دکتر سیدامیر منصوری
سردبیر: احمد پوراحمد
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 12 »

 

 

3. 

 

دو فصلنامه جلوه هنر 

 

Jelve-y Honar
دوفصلنامه علمی - ترویجی (هنر و معماری)
صاحب امتیاز: معاونت پژوهشی دانشگاه الزهرا (س)
مدیر مسئول: دکتر ابوالقاسم دادور
سردبیر: دکتر اشرف السادات موسوی لر
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال اول شماره 2 »     اشتراک»

 

 

4. 

 

دو فصلنامه صفه 

 

Soffeh
دوفصلنامه علمی - پژوهشی (هنر و معماری)
صاحب امتیاز: دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول: دکتر اکبر حاجی ابراهیم زرگر
سردبیر: دکتر محمود رازجویان
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 49 »     اشتراک»

 

 

5. 

 

فصلنامه گلجام 

 

فصلنامه علمی - پژوهشی (هنر و معماری)
صاحب امتیاز: انجمن علمی فرش ایران
مدیر مسئول: دکتر محمدتقی آشوری
سردبیر: دکتر حبیب الله آیت اللهی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 5 »

 

 

6. 

 

مدیریت شهری 

 

دوفصلنامه علمی - پژوهشی (هنر و معماری)
صاحب امتیاز: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
مدیر مسئول: مهندس محمدرضا ارشادمنش
سردبیر: دکتر محمدرضا بمانیان
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 24 + متن »

 

 

7. 

 

دو فصلنامه مطالعات هنر اسلامی   فارسی ،چکیده به صورت انگلیسی

 

Semi Annual of Islamic Art Studies
دوفصلنامه علمی - پژوهشی (هنر و معماری)
صاحب امتیاز: موسسه مطالعات هنر اسلامی
مدیر مسئول، سردبیر: دکتر مهناز شایسته فر
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 12 »     اشتراک»

 

 

8. 

 

فصلنامه هنرهای زیبا 

 

فصلنامه علمی - پژوهشی (هنر و معماری)
صاحب امتیاز: پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
مدیر مسئول: دکتر سید محسن حبیبی
سردبیر: دکتر یعقوب آژند
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 39 »
»» این مجله به نام های هنرهای نمایشی و موسیقی ، هنرهای تجسمی و معماری و شهرسازی تفکیک شده است.

 

 

9. 

 

هنرهای زیبا (هنرهای نمایشی و موسیقی) 

 

Honar-Ha-Ye-Ziba:Honar-Ha-Ye-Namayeshi Va Mosighi
فصلنامه علمی - پژوهشی (هنر و معماری)
صاحب امتیاز: پردیس هنرهای زیبا- دانشگاه تهران
مدیر مسئول: دکتر سید محسن حبیبی
سردبیر: دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 38 »     اشتراک»

 

 

10. 

 

هنرهای زیبا (معماری و شهرسازی) 

 

فصلنامه علمی - پژوهشی (هنر و معماری)
صاحب امتیاز: پردیس هنرهای زیبا- دانشگاه تهران
مدیر مسئول: دکتر سید محسن حبیبی
سردبیر: دکتر محمد مهدی عزیزی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 40 »     اشتراک»

 

 

11. 

 

هنرهای زیبا( هنرهای تجسمی) 

 

فصلنامه علمی - پژوهشی (هنر و معماری)
صاحب امتیاز: پردیس هنرهای زیبا- دانشگاه تهران
مدیر مسئول: دکتر سید محسن حبیبی
سردبیر: دکتر یعقوب آژند
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 40 »     اشتراک»

 

 

12. 

 

دو فصلنامه هویت شهر 

 

Hoviateshahr
دوفصلنامه علمی - پژوهشی (هنر و معماری)
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مدیر مسئول: دکتر حمید ماجدی
سردبیر: دکتر فرح حبیب
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 6 + متن »     اشتراک»

 
    پيام هاي ديگران ()