برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

دو خبر از وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری

  ادامه تحصیل دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد در یکی از رشته های همنام یا متناسب با رشته تحصیلی داوطلب 
 

شورای گسترش در جلسه شماره 781 مورخ 11/10/89، مقرر نمود دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد، صرفا می توانند برای ادامه تحصیل در دوره دکتری در یکی از رشته های همنام یا متناسب با رشته تحصیلی خود داوطلب شوند. 
 
  

افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان ممتاز دوره کارشناسی از ده درصد به بیست درصد در دوره کارشناسی ارشد

  طبق مصوبه پنجاهمین جلسه شورای هدایت استعداهای درخشان ظرفیت پذیرش ده درصد دانشجویان ممتاز دوره کارشناسی حائز شرایط در دوره کارشناسی ارشد به 20 درصد افزایش یافت. طبق این مصوبه دانشگاهها باید 50 درصد از مجموع ظرفیت مذکور را صرفا از بین دانشجویان ممتاز سایر دانشگاها و مراکز آموزش عالی جذب نمایند.

    پيام هاي ديگران ()