برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

دو برنامه در خانه هنرمندان

20-17

نمایش فیلم تخصصی معماری/خانه فیلم معمار/ تالار بتهون و ناصریپنجشنبه بیست و هفتم

...

...

...

16-19

معماری شهر و منظر روانشناسانه/ انجمن مفاخر معماری ایران/تالار امیرخانی

شنبه بیست و نهم

    پيام هاي ديگران ()