برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

تولد ماه

امشب ماه می رود تا زیر قدم های زمین پنهان شود

و  چه زیبا گفت همزاد دیرینم که ماه به خجلت روز میلاد خواهر ماهش کنار می رود و زیر سایه زمین گم می شود، تا تنها مقدم پر نور خواهرش باشد و محفل ستاره ها... و باران که امروز برای آرامش یک شبه چشمان بارانی هر شبش، نرم نرمک می بارد...

و من امروز با داغ غمهای چند ساله ام، تنها به یادگارهای کودکی ام می نگرم که چه ساده در پس عشقی سرد، جان داده اند...

  

    پيام هاي ديگران ()