برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

سقوط...

یک لحظه است اما

نه آنقدرها دور . نه آنقدرها پنهان

به اندازه چرخش یک بال سرگردان

به اندازه یک فریا،د یک صدای پر هجران

 یا به قد یک خط قرمز رنگ روی آسمان، چرخان

 

...و دیگر هیچ، پایان

و فقط می ماند حجم مچاله ای از انسان

و فقط بهت ، هجران، چشمهای حیران

و خراشی لرزان روی قلب آسمان...

 

    پيام هاي ديگران ()