برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

یک قبیله دور از تمدن در جنگلهای آمازون- خبرگزاری روییتر

 

اینجا را ببینید!

این عکسها از درون هواپیما گرفته شده!

عکس العمل غریزی این مردمان دور افتاده از تمدن انسهانهای امروزی قابل توجه است که در حال تیر انداختن به سوی شی ناشناس درون آسمانها هستند.

یاد اون کتاب کلود لویی اشتراوس(Claude Lévi-Strauss) افتادم: غمزده های گرمسیری(les Tristes Tropiques)

می دونید که الان در ذهن این مردمان بدوی که ناخودآگاهشان به طبیعت بسیار نزدیکه، می تونه افسانه ها و اسطوره های زیادی فقط با دیدن همین واقعه متولد بشه؟

 

    پيام هاي ديگران ()