برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

می خوام یه کاری بعد این انجام بدم! تا بعد

قدرت یک زنجیر در ضعیفترین حلقه آن نهفته شده و می بایست همواره از آن مراقبت کنیم! تا قدرت زنجیر را حفظ کنیم.

در جامعه این یعنی زنان و کودکان.

 

شیرین عبادی

    پيام هاي ديگران ()