برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

مساله زبان از دیدگاه شل سیلور استاین


بحث سوئ تفاهمات در زبان و نوع گویشها از موضوعاتی هست که می باید در روابط اجتماعی بسیار به ان توجه شود.

+ نگار (رزالیا) نصیری (کرشی)****** Negar(Rosalia) Nassiri(Koroshi) PH.D, M Arch ; ۸:٢٥ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()