برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

کانسپت

بنا به علاقه دانشجویان معماری عزیز به مقوله کانسپت، قسمتی از مقاله خودم را در همایش کانسپت( آذر 85) با عنوان " نگاهي بر مفهوم کانسپت در روند طراحي معماري" که جزو مقالات منتخب و برنده در همایش هم بود، را در این پست قرار میدهم، به امید اینکه کتاب همایش کانسپت هم هر چه زودتر چاپ شده و اصل مقاله من و سایر دوستان در اختیار دانشجویان و علاقمندان قرار بگیرد.

Concept يعني نظريه هاي که از اجرا بهره مند مي شوند و قابل اجرا هستند.

هر کانسپتي مي بايد شرايط زير را طي کند تا به تکامل برسد.

يعني ساختاري داشته باشد که در طول زمان حرکت کرده و تغييراتي در آن ايجاد شود و آن تغييرات منجر به تکامل آن کانسپت گردد.

در حرکت از کانسپت تکامل يافته به ساخت فضا، پروسة طراحي شکل مي گيرد و طرح چهارچوب اصلي خود را پيدا مي کند بنابراين فضا به شرطي ساختارمند و متکامل خواهد بود که واجد کانسپتي منسجم و متکامل باشد.

طراحي يعني ديد جديد، چيز جديد؛ .طراحي يک امر کلي است که بايد از فرهنگ ناشي شود. فرهنگ است که خلاقيت ايجاد مي کند و خلاقيت وابسته و موازی  با کانسپت است.

گاهي ابداعاتي در مردم مي بينيم که در هيچ کتابي نيست و اين ابداعات در حوزة فرهنگ مطرح است.

مارتين هايدگر گفته:

 بايد سوار موجها و خواستهايي که هستند، شويم.

کانسپت ها بيشتر در مورد چيزهايي که مورد توافق همه است، حاصل مي شود. يعني به عبارتي وابسته به فرهنگ و ساختارهاي ذهني(Construct) آنان مي باشد.

 ساختارها بر مفهوم برگرفته از محيط اثر نهاده و سپس در ذهن ادراک مي شوند.

    پيام هاي ديگران ()