برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

انديشمندانه...

آنان كه بيشتر مي دانند/ بيش از ديگران عزادار حقيقت تلخ زندگي اند/

درخت دانش، درخت زندگي نيست!

 لرد بايرون- مانفرد

    پيام هاي ديگران ()