برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

انديشمندانه

یادم رفته بود که آسمان گاهی زرد است؛ گاهی نارنجی؛ گاهی بنفش کمرنگ و گاهی خاکستری تند با کمی قرمز زرشکی و شاید گاهی چند رنگ و ملون و پر از چند رنگی...

پس چرا همیشه می گوییم آبی؛ آبی؛ آبی آسمانی... و شده آسمان برایمان تعبیر یکرنگی...

    پيام هاي ديگران ()