برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

يک مقاله جديد از من به بهانه همايش زنان معمار ايرانی

مطالعه اي بر حضور سمبليک زن در فرمهاي معمارانه آييني و مذهبي

نويسنده: نگار نصيري

پژوهشگر دکتري معماري دانشگاه آزاد اسلامي- واحد علوم و تحقيقات تهران

 

واژه هاي کليدي: معماري زنانه، نمادپردازي زنانه

 

سمبلهاي معمارانه تلخيصي از حضور يک معنا در يک فرم معمارانه اند که ريشه در ناخودآگاه بشري دارند. جايگاه زن و زنان مقدس در جوامع مذهبي به گونه اي بوده است که صور و سمبلهايي از آنان در کتب مذهبي به کار رفته و به نوعي خفي يا جلي در اثر معمارانه نيز ظاهر گشته است.

متون مذهبي و مطالب مطرح شده در آنان در باب زنان مي توانند از موارد اثر گذار در بازنمايي اين سمبلها در آثار معماري به حساب آيد اما هدف فقط طرح اين سؤال و يافتن جوابي براي آن است که چه بسا که به دليل حضور جامعه اي مردسالار و مستور ماندن زنان، تمثيلي روشن از آنان را نتوان در بناهاي معمارانه يافت.

در آيين هاي ايران باستان، ايزدبانوي آناهيتا از شناخته شده ترين الهه هايي است که آثار هنرمندانه بسياري براي او ساخته شده است. اما در هنر شمايل نگارانه مسيحيت زنانگي و زن به نوع متفاوتي خود را نمايانده است که تفاوتهايي اساسي با اسلام دارد که با مقايسه اين دو مي توان به نکات متفاوتي دست پيدا کرد.

هدف از اين مطالعه کاوش در متون مذهبي و اثر گذاري سمبلهاي ذکر شده در آنان در باب زنان، بر طراحي فرمهاي معمارانه است، سمبلهايي که فضا را زنانه و آرامش بخش مي نمايد.

 


    پيام هاي ديگران ()