برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

تا روز تولد من

ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد

دل رمیده ما را رفیق و مونس شد

نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت

به غمزه مسئله اموز صد مدرس شد

تا روز تولد من دل تمام ستاره ها تند تند خواهد زد.

دلتنگ من نباشید که من می آیم...

    پيام هاي ديگران ()