برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

 

در شهریور ماه بحث جدی که برای معماران جوان وجود داشت برگزاری امتحان ورود به حرفه توسط سازمان نظام مهندسی بود که ۱۵ و ۱۶ شهریور برگزار شد.

البته من لزوم وجود این امتحان ها راکتمان نمی کنم ولی کاش قدرت خدمات دهی نظام مهندسی حداقل به اندازه نظام پزشکی بود.

مقایسه کنید:

http://www.irimc.org/News/Default.aspx

http://www.tehran-nezam.com/

    پيام هاي ديگران ()