برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

داستان ناتمام یک مبارزه...

مدتهاست که برای شکستن قانونی نانوشته یک تنه و بسیار غیرمنصفانه با کسانی می جنگم، که درکی از معنای واقعی تعهد و خدمت ندارند...

قانون تحمیق و  تحقیر حکم نانوشته و رای باطل و مغرضانه اشان است و من تا حال بسیار محکم در برابرشان ایستاده ام...

دوستان زیادی داشته ام که در این مبارزه به یاری ام آمده اند و هر کس به قدر قدرت خود سهمی در ابطال این قانون دور از خرد جامعه قبیله ای حرفه ای ما داشته اند.

صدای ما در حال درنوردیدن این دیوارهای تنگ است و تا شکستنش چندان زمانی نمانده است...

دست در دست همراهان و سروران دلسوز پشتیبانم، تا روزهایی دیگر اقتدار پوشالی این قوم پرهجمه دور از اخلاق را خواهیم شکست...

تا اتمام این فصل از مبارزه راه زیادی نمانده است...

اما در این روزها از صدای بالهای شکسته شاگردان بی پناهم بسیار رنجیدم...

 

دور نیست روز بازگشت دوباره امید در کویی که بومان در آن فریاد می زدند ...

 

+ دکتر مهندس نگار نصیری****** Negar Nassiri PH.D, M Arch ; ٩:٠۸ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٢
    پيام هاي ديگران ()   

مقاله ای از من و همکار عزیزم سرکار خانم دکتر حسینی

نشریه معمارشهر، سال اول، بهار 1392، صص 48-35

 

پیشنهاداتی برای بهبود آموزش معماری با بررسی تطابقی دو سامانه سنتی و دانشگاهی

 

چکیده

پس از شکل گیری نهادهای آموزشی مدرن در ایران و شکل گیری ساختارهای مدرن و به تبع آن شکل گیری پارادایم علمی، آموزش معماری نیز مانند بسیاری دیگر از پدیده ها دستخوش تغییرات اساسی گردید، که این شکل جدید محصول نگاه علمی نوین غرب بود. نگاه علمی به معماری سبب گردید این رشته مانند سایر علوم، تخصصی باشد که  فرد در روند آموزشی معینی، با پیروی از یک سری مبانی نظری ثابت به کسب دانش می پردازد. از آنجا که ریشه این نوع آموزش، قبل از آن که بر مسیر تکاملی خود متکی باشد، بر نیاز دولت مدرن بر بازسازی ساختارها متکی بود، سرفصل های تدوین شده فاقد نگاه تجربی و تکاملی ای گردید، که تعارض میان عمل و نظر در ا ین رشته را در پی داشت.

در این مقاله، با استفاده از روش تحقیق تحلیلی- مقایسه ای، و با استفاده از شیوه مرور متون و منابع، مباحث موجود به بحث گذاشته شده و در پایان نتیجه گیری به عمل آمده است.

 

کلمات کلیدی: سامانه آموزشی سنتی، سامانه آموزشی دانشگاهی،راهکارهای آموزش معماری

+ دکتر مهندس نگار نصیری****** Negar Nassiri PH.D, M Arch ; ۳:۱٥ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٢
    پيام هاي ديگران ()