برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

جوهر در فلسفه ارسطو

جوهر حقیقتا چیست؟

جوابی که ارسطو به این پرسش می دهد و هنوز هم پاسخ اصلی محسوب می شود این است که:

" جوهر در حقیقت، نوعی نظم یا ساخت درونی و یاهمان ماده و صورت شیء است. یعنی این که شیء به چه نحو، تشکل و سازمان پیدا کرده است. انسان بودن یا برگ بودن، مجموعه سازمان یافتهای از توانایی ها و قوا است، به صورتی که نظم و ساخت پیدا کرده اند. "


به این ترتیب می توان گفت:

جوهر، زیربنا و ساخت اصلی هر شیء است که هویت آن را می سازد و قائم به خود است، یعنی نیازی به وجود دیگر ندارد. به همین خاطر، در تعریف آن گفته اند: " امری است که اگر در خارج موجود شود، در موجود مستقل دیگری نخواهد بود، بلکه خودش امری مستقل و بی نیاز از موجودات دیگر است.

+ نگار (رزالیا) نصیری****** Negar(Rosalia) Nassiri PH.D, M Arch ; ٦:٢٠ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٢ مهر ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()