برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

چرا اینقدر دنبال ردپای ما می گردید؟

چند وقتی است که جستجوی زنان در عرصه های مختلف، تبدیل به یک عادت برای برگزاری سمینار و همایش شده؛ گویی که زن عنصری گم گشته بوده که تازه به چشم آمده، به دانشگاه رفته، خط نوشته، مقاله چاپ کرده، کتاب تألیف کرده؛ و حال آنکه در سالهای گذشته؛ در این قرنهای رنگ و رو رفته، گم بوده، گوشه صندوق خانه ها کز کرده بوده و پای تنور مطبخ ها دود می گرفته... کارش دم کردن چایی برای حاج آقا بوده و تحمل خرده فرمایشاتش و ترسهایش از مادر شوهر و هوو...

آری! درست می فرمایید به یک باره زن به چشم آمده، حق دارید برای باور اینکه او قبلا هم بوده، همایش بگذارید و مقاله چاپ کنید...آخر دیگر به این راحتی نمی شود او را خرد کرد، بلکه شاید بتوان با تحلیل گذشته اش بر سر او منتی نهاد...

اما لازم به گشتن نیست، هنوز هم زن در میان بسیاری از کوته فکری ها جایی ندارد، حتی وقتی تئوریسین شده و تز دارد، مردها طاقت شنیدنش را ندارند، وقتی از ایده هایش حرف می زند حتی زنها هم طاقت شنیدن یافته هایش را ندارند...

اینقدر دنبال رد پای او نگردید، راحت می توان با اندکی غرور او را شکست، با ندیدنش، تحقیرش کرد و با رقیب، قلبش را سوزاند...گم کردن او خیلی آسان است فقط مقداری گستاخی و جسارت می خواهد؛ حتی به شجاعت احتیاجی نیست.

اما هرگز نمی توان فراموش کرد و نادیده گرفت که بی او هم اصلا زندگی وجود ندارد، کافیست نگاهی به پیرپسران مغرور بیندازید که چگونه نگاه کودکانه اشان لبخندی را بر لب زنی جستجو می کند، بی شک او بهتر از هر کس می داند که چه دنیایی را از دست داده!

می دانید، می دانیم، که عادت شده در کنه ناخودآگاهی هامان این ندیدنها، منت نگذارید بر سر ما زنان از آن چه که از ما گم شده بوده که اینک بخشیده شده!

آخر چرا دنبال خود نمی گردید؟!!! دنبال آن حس در خود گم شده اتان که هماره از باور زن به عنوان رفیق خلقت ترسیده...و آن حس  فداکاریتان که پشت ریش و پشم غرور و تکبرتان پنهان شده...دنبال آن حس تشریکتان، که همدم و مأنوس خلقت را فراموش کرده ...

بگذرید از تحلیل ما، اینکه برای کار سخت آفریده نشده ایم، که بد به خطا می روید!

که آیا سختتر از نادیده گرفته شدن هم هست؟

+ نگار (رزالیا) نصیری****** Negar(Rosalia) Nassiri PH.D, M Arch ; ٥:۳٦ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸۸
    پيام هاي ديگران ()   

معنی fit out

fit out vb (tr, adverb) to equip;

ادامه مطلب
+ نگار (رزالیا) نصیری****** Negar(Rosalia) Nassiri PH.D, M Arch ; ۸:۳٢ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٥ آبان ۱۳۸۸
    پيام هاي ديگران ()