برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

مشهورترین بخش منشور کوروش هخامنشی...

 منم کورش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه توانمند، شاه بابل، شاه سومر و اکد، شاه چهار گوشه ی جهان، پسر کمبوجیه، شاه بزرگ... نوه ی کورش، شاه بزرگ... نبیره ی چیش پش، شاه بزرگ...1آنگاه که بدون جنگ و پیکار وارد بابل شدم، همه ی مردم گامهای مرا با شادمانی پذیرفتند. در بارگاه پادشاهان بابل بر تخت پادشاهی نشستم. مردوک خدای بزرگ دل های پاک مردم بابل را متوجه من کرد... زیرا من او را ارجمند و گرامی داشتم.1ارتش بزرگ من به صلح و آرامی وارد بابل شد. نگذاشتم رنج و آزاری به مردم این شهر و این سرزمین وارد آید. وضع داخلی بابل و جایگاه های مقدسش قلب مرا تکان داد... من برای صلح کوشیدم.1من برده داری را بر انداختم، به بدبختی آنان پایان بخشیدم. فرمان دادم همه ی مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و آنان را نیازارند. فرمان دادم هیچکس اهالی شهر را از هستی ساقط نکند.1مردوک خدای بزرگ از کردار من خشنود شد... او برکت و مهربانیش را ارزانی داشت. ما همگی شادمانه و در صلح و آشتی مقام بلندش را ستودیم...1همه ی مردمی را که پراکنده و آواره شده بودند را به جایگاه های خود برگرداندم و خانه های ویران آنان را آباد کردم. همه ی مردم را به همبستگی فرا خواندم... بشود که دلها شاد گردد.1بشود که آنان به خدای من مردوک بگویند:" به کورش شاه، پادشاهی که ترا گرامی می دارد و پسرش کمبوجیه، جایگاهی در سرای سپند ارزانی دار."1من برای همه ی مردم جامعه ای آرام فراهم ساختم و صلح و آرامش را به تمامی مردم
+ نگار (رزالیا) نصیری****** Negar(Rosalia) Nassiri PH.D, M Arch ; ٩:۱٧ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٥ اسفند ۱۳۸٦
    پيام هاي ديگران ()